Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Språkbruket i HEL-kursen

Jag skickade följande brev till ledningen för HEL-kursen:

God eftermiddag

Jag gick HEL-kursen för läkare i våras (HEL 1) och noterade under kursens gång att språkbruket i de officiella kursdokumenten var mycket bristfälligt. Jag vill därför komma med lite konstruktiv kritik och tips på hur dokumenten kan förbättras tills nästa gång kursen ges.

Den värsta boven i dramat är kompendiet Individuellt förbättringsprojekt, som framför allt konsekvent använder tecknet semikolon felaktigt.

Felaktigt bruk av tecknet semikolon är ett av de allra mest karaktäristiska språkfelen i skriven svenska i dag, och den stora majoriteten av alla semikolon i nyproducerade icke-professionella texter är direkt felaktiga.

Tecknet semikolon används – precis som en vanlig punkt – för att avgränsa två fullständiga huvudsatser. Dessa skall då vara mycket innehållsmässigt besläktade, och semikolon följs av liten bokstav. Ofta kan en konjunktion, som t.ex. och användas i stället. Vid presentation av något används i stället vanligt kolon, som har en framåtpekande funktion, inte sällan med betydelsen ”nämligen”. (Ett kolon kan ofta, men inte alltid, ersättas med kommatecken och ordet nämligen.) Nästan i samtliga fall när folk felaktigt använder semikolon i dag (vilket alltså är mycket vanligt), så är lösningen att i stället använda ett vanligt kolon. I ert kompendium om förbättringsarbete är det emellertid lite större variation i det felaktiga semikolonbruket; i en del fall är lösningen att helt ta bort skiljetecknet!

För mer information om tecknet semikolon, se kampanjen semikolon.info som jag startade i våras.

Felaktigt semikolonbruk är vanligt även i professionella sammanhang. Till exempel förekommer felaktiga semikolon ganska frekvent i Läkartidningen, vilket jag uppmärksammat dem på. För att se goda exempel på korrekt semikolonbruk kan ni titta i nästan valfri större lärobok i valfritt ämne, t.ex. den alldeles underbara boken Molecular Biology of the Cell. Förvisso använder de semikolon felaktigt på sidorna 83 och 1209, men de använder också otaligt många korrekta semikolon i texten. (Notera att dessa felaktiga semikolon kan ersättas antingen med kolon eller med komma och ordet nämligen.)

Här har vi några exempel på felaktigt semikolonbruk i ert kompendium Individuellt förbättringsprojekt:

Du kanske frågar dig själv; vad menas egentligen med personlig kvalitetsförbättring?

Här bör vi använda kolon:

Du kanske frågar dig själv: vad menas egentligen med personlig kvalitetsförbättring?

Eller så kan vi helt undvika talspråk och formulera oss så här:

Du kanske undrar vad som egentligen menas med ”personlig kvalitetsförbättring”.

Men vad menas egentligen med ”personlig kvalitetsförbättring”?

Här är några frågor du kanske ställer dig just nu:

  • Vad menas egentligen med personlig kvalitetsförbättring?

Nytt fel:

Den första uppgiften är att identifiera områden som kan benämnas ”förbättringsmöjligheter”; t.ex. Vad gör du för närvarande, som antingen kan göras bättre, snabbare eller med mindre slösande av dina resurser?

Här bör vi använda komma och markera frågan tydligare, eller presentera ett exempel med kolon. Vi kan också omformulera oss på ett mer skriftspråkligt sätt:

Den första uppgiften är att identifiera områden som kan benämnas ”förbättringsmöjligheter”. Här är ett exempel:

Vad gör du för närvarande, som antingen kan göras bättre, snabbare eller med mindre slösande av dina resurser?

Den första uppgiften är att identifiera områden som kan benämnas ”förbättringsmöjligheter”, som t.ex. något som du gör för närvarande, och som antingen kan göras bättre, snabbare eller med mindre slöseri av dina resurser.

Fler fel:

Studenter har tidigare genomfört projekt, vilka fokuserar på förbättringsmöjligheter som; t.ex. att komma i tid, att bättre använda tiden för studier, att träna mer, egen astmabehandling, ändra sömn- eller matvanor samt att förbättra användningen av sina ekonomiska resurser.

Här är lösningen att helt ta bort semikolonet (rent semantiskt passar kolon mycket bättre här än semikolon, men det bästa är att inte använda något skiljetecken alls). Notera också de andra förbättringarna nedan:

Studenter har tidigare genomfört projekt som fokuserat på förbättringsmöjligheter som t.ex. att komma i tid, att bättre använda tiden för studier, att träna mer, att komma igång med egen astmabehandling, att ändra sömn- eller matvanor samt att förbättra användningen av sina ekonomiska resurser.

Studenter har tidigare genomfört projekt som fokuserat på en lång rad olika förbättringsmöjligheter: att komma i tid, att bättre använda tiden för studier, att träna mer, att komma igång med egen astmabehandling, att ändra sömn- eller matvanor samt att förbättra användningen av sina ekonomiska resurser.

Samma fel:

Detta kan leda till förbättringar såsom; mer fritid, bättre hälsa, en bättre arbetsmiljö, ökad kundtillfredsställelse och bättre arbetsprocesser.

Lösning:

Detta kan leda till förbättringar såsom mer fritid, bättre hälsa, bättre arbetsmiljö, ökad kundtillfredsställelse och bättre arbetsprocesser.

Detta kan leda till många sorters förbättringar: mer fritid, bättre hälsa, bättre arbetsmiljö, ökad kundtillfredsställelse och bättre arbetsprocesser m.m.

Ett till fel av samma typ:

Bra exempel att börja med för att de kan mätas frekvent är; träning, kosthållning, studievanor, tidsanvändning mm.

Lösning:

Bra exempel att börja med (för att de kan mätas frekvent) är träning, kosthållning, studievanor, tidsanvändning m.m.

Några tips på lätta projekt (för att de tillåter enkel datainsamling): träning, kosthållning, studievanor och tidsanvändning.

Fler fel:

Till exempel; att minska frek-vensen av småätande och att öka antalet fysiska träningstillfällen.

Att använda en grafisk mening till exempel på det här sättet är inte helt passande i skriftspråket, men det är ändå acceptabelt. MEN: rent semantiskt är det uppenbart att det skall vara kolon här. (Notera i synnerhet kolonet efter ”MEN”!)

Till exempel: att minska frekvensen av småätande och att öka antalet fysiska träningstillfällen.

En bättre lösning är emellertid att infoga den grafiska meningen i slutet av den föregående. Då behövs inget kolon alls:

Starta med att identifiera ett personligt förbättringsområde, till exempel att minska frekvensen av småätande och att öka antalet fysiska träningstillfällen.

På sidan med PDSA-cykeln (som felaktigt särskrivs ”PDSA cykeln” i dokumentet) och framåt finns förvånande nog en lång rad korrekt använda kolon. Här hade det varit helt fel att använda semikolon, så det gläder mig att det blev rätt här.

Det finns för övrigt en lång rad andra språkfel i dokumentet, t.ex. särskrivningen ”fett/kalori innehåll” som måste skrivas ”fett-/kaloriinnehåll”. Andra fel i dokumentet är avsaknad av avslutande citattecken i rubriken i figur 5, ”Kalori inntak” bör vara ”kaloriintag”, ”Dagar i Februari” skall vara ”Dagar i februari” (månader skrivs med liten bokstav på svenska!), ”Efter den första veckan , när…” innehåller ett felaktigt mellanrum före kommatecknet, ”80-20 regeln” måste skrivas ”80–20-regeln”, det bör alltid vara ett hårt mellanrum mellan mätetal och procenttecken, bindestreck och tankstreck skall inte blandas ihop, bara för att nämna några av felen.

Även de andra kursdokumenten innehåller språkfel, om än inte fullt lika många. Till exempel finns en rad fel i studiehandledningen. Mitt favoritfel här är följande:

“Hälsa - Etik – Lärande, del 1“, (HEL 1)

Först och främst använder vi citattecknet ” (U+201D: RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK) på svenska. På engelska, däremot, används två olika citattecken till vänster och till höger, se min artikel i ämnet. Det skall alltså vara så här:

”Hälsa - Etik – Lärande, del 1”, (HEL 1)

Sedan använder ni först bindestreck (-, U+002D: HYPHEN-MINUS) och sedan tankstreck (–, U+2013: EN DASH). Bestäm er! Tankstrecket är mest semantiskt lämpligt här:

”Hälsa – Etik – Lärande, del 1”, (HEL 1)

Slutligen har ni ett exempel på dubbla avgränsare (se min artikel i ämnet):

”Hälsa – Etik – Lärande, del 1” (HEL 1)

Det är lätt anmärkningsvärt att ni i kursdokumentet skriver ”Språket skall vara korrekt men samtidigt personligt.” med tanke på den stora mängden språkfel i de officiella kursdokumenten.

Slutligen vill jag tipsa er om två webbresurser som jag tillhandahåller, i syfte att förbättra språkbruket.

PS. För övrigt är jag lätt kritisk till HEL-kursen över lag. Det enda nya jag lärde mig under dessa sju veckor var 18-veckorsgränsen för abort. Hade jag fått vara ledig och därmed studera cellbiologi själv på fritiden hade jag lärt mig mycket, mycket mer under den här tiden. En stor del av HEL-kursen gick åt att planera HEL-kursen (d.v.s. onödigt ”metaarbete”), och det var också en förvånansvärd mängd rena ”dagislekar”. Jag har aldrig tidigare sett en sådan ineffektivitet på svensk högskolenivå. Förbättringsarbetet kändes också väldigt ”idiotförklarande”, och mer lämpligt på mellanstadienivå.

Andreas Rejbrand, MSc

E-post: andreas@rejbrand.se
Webbplats: https://www.rejbrand.se
English Website: https://english.rejbrand.se


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.