Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Biografi

Andreas Rejbrand, 2008; Klicka för fler bilder.

Jag är född 1987 i Linköping, men mina föräldrar flyttade året därpå till Katrineholm, där jag fortfarande bor. Hösten 1994 började jag i grundskolan på Skogsborgskolan, där jag kom att gå hela låg- och mellanstadiet.

På Skogsborg fick jag min första kontakt med datorvärlden, sedan skolan gjort en IT-satsning och köpt in datorer till samtliga klassrum. Jag lärde mig att arbeta i användargränssnitten i den tidens operativsystem, Windows 3.11. År 1996 fick jag också en egen dator hemma att utvecklas med; jag erhöll snabbt stora autodidaktiska kunskaper inom Windows, Office, Internet och också programmering, emedan jag närapå hela dagarna arbetade med datorn. 1997 utvecklade jag första versionen av min webbplats, som till största delen handlade om en lagun på andra sidan sjön vid vår sommarstuga.

I dag har jag en praktisk syn på datorer, som är utmärkta förlängningar av människan. Datorer kan användas för underlättad kommunikation mellan människor, för planering, för styrning av nödvändig apparatur, för skapande, redigering och distribution av texter, bilder, video och annan media, särskilt för distribution av viktig information och kunskap, för underhållning i form av uppspelning av video, bilder och musik, och kanske också datorspel. Datorer utökar människans möjligheter och förbättrar hennes vardagsliv. Själv använder jag min dator till kommunikation, planering, författande, informations- och kunskapssökande samt lagring, bearbetning och uppspelning av digital media. Jag använder dessutom datorn som ett laborativt universum, i vilket jag med programmeringens hjälp kan simulera och förstå vår värld. Allt som allt är min Vistadator utan tvekan min allra bästa vän.

Jag har programmerat sedan 1997 och är till största delen självlärd. Jag utvecklar både webbplatser och datorprogram. Det första jag lärde mig var ren HTML för att skapa webbplatser, men snart utökade jag mina kunskaper inom webbdesignen med skriptspråket JavaScript för att kunna skapa mer interaktiva webbsidor. 1999 köpte jag vidare en bok om server side-programmering i CGI för att kunna göra webbsidor som kunde lagra data och tillåta tvåvägskommunikation. Sedan lärde jag mig även Windowsprogrammering i Delphi. Min främsta motivation till programmeringen är i dag praktisk nytta; jag programmerar för att få datorprogram jag behöver och jag skapar webbsidor för att jag vill presentera och kommunicera.

År 2001 påbörjade jag arbetet med två stora datorprogram: ordbehandlaren Easy Writer och webbeditorn Easy Coder. Utvecklingen av Easy Writer lade jag ner samma år då det inte behövdes eftersom det inte hade någon fördel gentemot de kommersiella ordbehandlarna som fanns då. Easy Coder finns emellertid fortfarande kvar men utvecklas inte längre. Programmet är tänkt som ett enklare, billigare (gratis) och mer lättanvänt alternativ än de kommersiella produkterna, men som ändå har mycket god funktionalitet som underlättar skapandet av webbsidor. Easy Coder har i dag utvecklats till en tämligen avancerad produkt och har omnämnts i flera e-posttidningar och även recenserats i Datormagazin, Sveriges största datortidning för mer avancerade datoranvändare.

Hösten 2003 vann jag pris i Datormagazins Stora Programmeringstävling med mitt bidrag "Textfilsbearbetning", ett program som underlättar utförandet av konsekventa modifikationer på en mängd textbaserade filer samtidigt. Av knappt 90 inkomna bidrag placerade sig Textfilsbearbetning på tredje plats.

Under nästan hela tiden på Skogsborgsskolan mobbades jag av andra elever, troligen enär jag av dem uppfattades som "annorlunda". Detta gjorde att jag i större utsträckning vände mig inåt mot mig själv och utvecklade en stark, egen livsfilosofi och självsäkerhet, även om det tog tid; fullständig självkänsla uppnådde jag inte förrän sista terminen på gymnasiet.

Till höstterminen 2000 skulle jag börja på högstadiet på Tallåsskolan (senare Järvenskolorna). Jag ansökte om att få komma in i den för året nystartade naturvetenskapligt inriktade klassen; drygt 50 elever hade sökt men endast 22 kunde komma in. Jag lyckades bli antagen och gick i den nya klassen de följande tre åren.

Mitt intresse för filosofiska och moraliska frågeställningar utvecklades under högstadiet. Jag föredrog då som nu ofta ensamhet före socialisation, varför jag fick tid att reflektera över frågor vars svar för många "sociala" människor var och är underförstådda, men inte nödvändigtvis korrekta. Jag är intresserad av frågor angående hur människan bör leva: vad som är meningen med livet och vad som är viktigt och således vad människor bör och inte bör göra, något alla människor borde känna till.

Ölburk med förbudsskylt

Min grundläggande livsfilosofi presenteras på sidan Livsfilosofi och värderingar, och går i kort ut på att målet med alla handlingar bör vara att öka välmåendet hos samtliga inblandade individer, samt att detta mål främst kan uppnås med rationellt tänkande, snarare än känslomässigt impulsstyre. Förutom dessa allmängiltiga levnadsregler, som innehåller de grundläggande värderingar jag anser gäller för alla människor, följer jag själv ytterligare "regler". Ett exempel är "nöjeskonsumtion" av etanol ("alkohol"). Förvisso är en stor del av förekomsterna av sådan konsumtion i dagens samhälle av omoralisk karaktär som orsakar problem. Emellertid kan man inte allmängiltigt påstå att all "nöjeskonsumtion" av etanol är moraliskt felaktig - det finns förekomster där mogna individer har utfört ett logiskt övervägande och konsumerar produkten inom rimliga gränser. För egen del, däremot, tar jag avstånd från all konsumtion av etanol i "nöjessyfte" för att utgöra en "motvikt" mot den negativa inställningen som ändock råder i stora delar av dagens samhälle. I detta fall kan diskussionen även fortsättas: etanolkonsumtion innebär ofta att individens självdisciplin och -kontroll försämras, vilket går emot min princip att man alltid ska ha samma, stabila, personlighet, och alltid kunna motivera sina handlingar.

Mitt intresse för naturvetenskap utvecklades också under högstadiet. Inom naturvetenskapen intresserar jag mig i dag för det mesta, fast i synnerhet fysik och matematik. Naturvetenskapen ger förståelse om allt i naturen och universum - allt från hela universums födelse, struktur och moderna innehåll i form av bl.a. stjärnor, planeter och asteroider, ända ner till utvecklingen och funktionen hos jordens alla organismer - från de allra första mikroorganismerna till den mer komplexa människokroppen. Naturvetenskapen ger, förutom förståelsens intellektuella stimulans i sig, vardagsapplikationer till både nytta och nöje likväl som den påvisar en hållbar användning av jordens resurser. Den ger vidare en korrekt bild av hur allt i naturen förhåller sig, vilket kan ge rationaliserade värderingar i samhället.

Hösten 2003 började jag på gymnasiet på Duveholmsskolan, som senare bytte namn till Duveholmsgymnasiet. Under hela utbildningen hade jag mycket lätt för de matematiska och naturvetenskapliga ämnena, likväl som för de språkvetenskapliga. Nästan varje dag hjälpte jag dessutom andra elever med skolarbete. Jag ställde också ofta upp på tillställningar såsom "Öppet Hus" och informationskvällar, till vilka jag utvecklade datorprogram och där jag höll föredrag inför potentiella blivande elever. Under mitt tredje år vikarierade jag också vid några tillfällen som svensklärare och höll föredrag om "effektiv användning av Microsoft Word", för både elever och lärare.

Jag avslutade sedan gymnasiet med högsta möjliga betyg i samtliga ämnen förutom idrott, där jag erhöll det näst högsta betyget. Se betygstabell. Under sista året på gymnasiet utvecklade jag också en numerisk matematikprogramvara, AlgoSim, som i dag finns gratis tillgänglig på Internet och är ett av mina mest välanvända program.

Hösten 2006 började jag studera fysik vid Linköpings universitet, där jag planerar att ta en femårig master of science-examen. Hittils har jag erhållit högsta betyg i nästan alla ämnen. Se information om kurser jag läst. Sedan 2008 arbetar jag också som lärare i matematik vid Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet. Se information om kurser jag undervisat i. Sommaren 2011 flyttade jag till Linköping.

Fler bilder.     Filmer     Böcker     Egenheter